Regulamin sprzedaży

Regulamin serwisu www.domy.kunkiewicz.eu

Regulamin strony internetowej i sklepu internetowego (działającego pod adresem: https://domy.kunkiewicz.eu/) Pracowni Projektowej KUNKIEWICZ ARCHITEKCI Mateusz Kunkiewicz z siedzibą w Lublinie (53-238) przy ul. Krakowskie Przedmieście 53, NIP: 7122696064, Regon: 060200784 (dalej zwaną „PRACOWNIĄ”). 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego www.domy.kunkiewicz.eu oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez PRACOWNIĘ za pośrednictwem Serwisu.
 2. Właścicielem strony internetowej w domenie www.domy.kunkiewicz.eu (dalej „Serwis”) jest Pracownia Projektowa KUNKIEWICZ ARCHITEKCI Mateusz Kunkiewicz z siedzibą w Lublinie (53-238) przy ul. Krakowskie Przedmieście 53, NIP: 7122696064, Regon: 060200784. Z biurem KUNKIEWICZ ARCHITEKCI można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronie internetowej serwisu pod adresem www.domy.kunkiewicz.eu/kontakt.
 3. Niniejszy regulamin serwisu i sklepu internetowego określa w szczególności:
  1. produkty i usługi świadczone przy wykorzystaniu serwisu;
  2. zasady składania zamówień; 
  3. oferowane metody dostawy oraz płatności;
  4. wykonanie umowy sprzedaży;
  5. prawo odstąpienia od umowy;
  6. reklamacje;
  7. przetwarzanie danych osobowych.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu
  art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344
  ze zm.).
 5. Regulamin jest skierowany do klientów sklepu internetowego. Wszyscy klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 6. PRACOWNIA nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Regulamin na stronie internetowej pod adresem: www.domy.kunkiewicz.eu/regulamin, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 7. Usługi oraz sprzedaż produktów i usług PRACOWNI za pośrednictwem serwisu następuje zgodnie z Regulaminem.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z serwisu.
 9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za
  zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
  działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
  klienta.
 10. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych: Google Chrome, FireFox, Safari lub Internet Explorer), strona nie obsługuje formatu flash. 

§ 2. DEFINICJE

Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

Cena – oznacza kwotę wyrażoną w złotych polskich, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu. Cena produktu zawiera kwotę podatku VAT (cena brutto). Cena produktu nie obejmuje kosztu dostawy.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

Dostawa – oznacza czynność, polegającą na dostarczeniu przez sprzedawcę za pośrednictwem dostawcy, towaru zamówionego przez klienta.

Dostawca – oznacza podmiot, który realizuje dostawę towarów lub usług.

Formularz zamówienia – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, za pomocą którego klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka oraz określenie niektórych warunków umowy sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy,
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonując zakupów towarów nie związanych
bezpośrednio ze swoją działalnością, uzyskują status konsumenta.

Koszt dostawy – oznacza koszt dostarczenia produktów objętych potwierdzonym zamówieniem na adres wskazany przez klienta.

Koszyk – oznacza element oprogramowania serwisu, umożliwiający klientowi dokonanie wyboru produktów lub usług umieszczonych następnie w koszyku co do którego zamawiający ma stałą możliwość podglądu i dokonywania modyfikacji swojego zamówienia.

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawną której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach działania sklepu.

Produkt – oznacza towary (w szczególności projekty) i usługi znajdujące się w ofercie www.domy.kunkiewicz.eu, sprzedawane lub udostępniane w oparciu o niniejszy regulamin.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis internetowy – strona internetowa działająca pod adresem internetowym: https://domy.kunkiewicz.eu.  

Sklep – oznacza serwis internetowy, należący do sprzedawcy, działający pod adresem internetowym: https://domy.kunkiewicz.eu, za pośrednictwem, którego klient złożyć zamówienie.

Sprzedawca – oznacza przedsiębiorcę Mateusza Kunkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kunkiewicz Architekci Mateusz Kunkiewicz”, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7122696064, REGON 060200784 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą
pomiędzy sprzedawcą a klientem, za pośrednictwem serwisu internetowego.

Zamawiający – oznacza klienta, który złożył zamówienie.

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą. Zamówienia składane są za pośrednictwem serwisu internetowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: https://domy.kunkiewicz.eu.

PB – PROJEKT BUDOWLANY, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz  art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414). Składa się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), projektu technicznego (PT) oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem i Prawem budowlanym). 

PZT – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU w rozumieniu rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), stanowiący jeden z elementów projektu budowlanego.

PAB – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY w rozumieniu rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), stanowiący jeden z elementów projektu budowlanego. PAB służy jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędne jest jednak dokonanie jego adaptacji, dostosowania do konkretnej lokalizacji i ustalenie jego zgodności z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przez architekta adaptującego, oraz uzupełnienie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności opracowanie niezbędnego elementu projektu budowlanego w postaci projektu zagospodarowania terenu.

PT – PROJEKT TECHNICZNY w rozumieniu rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz art. 34 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), stanowiący jeden z elementów projektu budowlanego. Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu przez urząd i nie stanowi załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt techniczny w trakcie budowy służy inwestorowi oraz kierownikowi budowy. Do obowiązków inwestora należy przekazanie PT kierownikowi budowy. Do obowiązków kierownika budowy należy aktualizacja projektu technicznego, wspólnie z architektem adaptującym. Po zakończeniu budowy, zaktualizowana wersja projektu technicznego, razem z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji składana jest organom nadzoru budowlanego wraz z innymi niezbędnymi dokumentami (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333).

PROJEKT KATALOGOWY – projekt autorstwa pracowni KUNKIEWICZ ARCHITEKCI zawierający dwa z trzech elementów wchodzących w skład projektu budowlanego – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) (dalej „Prawo budowlane”): projekt architektoniczno-budowlany PAB – 3 egzemplarze oraz projekt techniczny PT- 3 egzemplarze. Projekt katalogowy pracowni KUNKIEWICZ ARCHITEKCI nie zawiera PZT. PZT opracowuje projektant, który dokonuje adaptacji projektu katalogowego (projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) i przygotowuje projekt zagospodarowania działki. Do złożenia  wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla konkretnej inwestycji, niezbędne jest dokonanie adaptacji Projektu katalogowego, – w części zawierającej projekt architektoniczno-budowlany (PAB) dostosowanie go do konkretnej lokalizacji i ustalenie jego zgodności z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przez architekta adaptującego, oraz uzupełnienie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności opracowanie przez architekta adaptującego projektu zagospodarowania terenu, jako elementu projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia  na budowę. Architekt adaptujący uważany jest za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1333) przejmujący wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt. 

§ 3. Produkty sprzedawane przy wykorzystaniu Serwisu

 1. Sprzedaż projektów katalogowych.
 1. Umowa sprzedaży projektu katalogowego – umowa, której przedmiotem jest sprzedaż projektu katalogowego (§ 2 niniejszego Regulaminu), na podstawie, której zamawiający nabywa jeden komplet projektu katalogowego składający się z 3 egzemplarzy PAB i 3 egzemplarzy PT stanowiących elementy projektu budowlanego (PB), uzyskując prawo (licencję) do wykorzystania tego projektu katalogowego w ramach jednej budowy.
 2. W celu nabycia projektu katalogowego należy złożyć zamówienie. Zamówienie składane jest na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II niniejszego Regulaminu, drogą telefoniczną, mailową lub na stronie internetowej www.domy.kunkiewicz.eu poprzez skorzystanie z przycisku „Złóż zamówienie” przy projekcie, po uprzedniej edycji. Aktualne informacje dotyczące numeru telefonu oraz adresu e-mail wskazane są na stronie internetowej serwisu pod adresem domy.kunkiewicz.eu/kontakt/.

2. Usługa zmian projektu katalogowego.

 1. PRACOWNIA umożliwia użytkownikowi zamówienie zmian projektu katalogowego zakupionego w Serwisie.
 2. PRACOWNIA zapewnia, że zmiany projektu katalogowego zamówione przez zamawiającego będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonywania zmian.
 3. W celu zamówienia usługi zmian projektu katalogowego należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronie internetowej serwisu. 
 4. W związku z tym, że zmiana projektu katalogowego kwalifikowana jest jako świadczenie o właściwościach określonych indywidualnie przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje ustawowo prawo odstąpienia. 
 5. PRACOWNIA przewiduje jednak umowne prawo odstąpienia od umowy na wykonanie tej usługi, w trybie opisanym w § 7 Regulaminu. Odstąpienie od umowy poprzez wykonanie umownego prawa odstąpienia wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez zamawiającego (konsumenta) wszelkich kosztów poniesionych przez PRACOWNIĘ od momentu złożenia zamówienia do momentu odstąpienia od umowy. Odstąpienie o charakterze umownym możliwe jest jedynie do momentu wydania projektu zamawiającemu.

§ 4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie składane jest na stronie internetowej www.domy.kunkiewicz.eu poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu i przesłanie go do serwisu przy czym wybór zamawianych produktów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Zamawiający wskazuje produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje niezbędne do zrealizowania zamówienia dane, takie jak: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy produktu. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
 3. Zamawiającemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).
 4. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez zamawiającego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.
 5. Przy zamówieniu za pośrednictwem serwisu, przed skorzystaniem z przycisku „Złóż zamówienie” przy produkcie, należy wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować Regulamin.
 6. Po przyjęciu zamówienia pracownik PRACOWNI w ciągu trzech dni roboczych skontaktuje się z konsumentem mailowo lub telefonicznie (w takim przypadku konieczne jest wysłanie maila potwierdzającego ustalenia) w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy.
 7. Dostawa produktu następuje w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez pracownika PRACOWNI lub w terminie uzgodnionym podczas potwierdzenia zamówienia, zgodnie z zapisem w pkt. 3. powyżej.

§ 5. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka pocztowa (płatna z góry) lub przesyłka pocztowa pobraniowa;
 2. Przesyłka kurierska (płatna z góry) lub przesyłka kurierska pobraniowa.
 1. Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem;
  2. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;
  3. Płatności elektroniczne (Przelewy 24).
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie serwisu.
 3. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej serwisu, informacje handlowe w tym cena oraz opisy produktów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Konsument zobowiązany jest dokonać płatności przed odbiorem produktów w formie wskazanej w ust.2, przy czym realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na jego koncie bankowym. 
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie) są wskazywane konsumentowi na stronach serwisu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Koszty dostawy dotyczą wyłącznie terytorium Polski. W innych przypadkach koszty i warunki dostawy będą uzgadniane indywidualnie.

§ 6. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcie umowy sprzedaży konieczne jest złożenie przez konsumenta zamówienia w serwisie zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez konsumenta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę, wysłanego nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego. 
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji przez PRACOWNIA dokonuje poprzez przesłanie klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia PRACOWNI o otrzymaniu zamówienia
  i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Konsumentem a PRACOWNIĄ. 
 4. W przypadku wyboru przez Konsumenta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych – konsument obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – konsument obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Początek biegu terminu dostawy produktu do konsumenta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez konsumenta sposobu płatności: przelewem, płatności elektronicznych- od dnia uznania rachunku bankowego PRACOWNI.
 2. W przypadku wyboru przez Konsumenta sposobu płatności: za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (za pośrednictwem serwisu, telefonicznie lub w inny sposób nie wymagający jednoczesnej obecności obu stron umowy), może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wydania rzeczy rozumianej jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w umowach, które nie polegają na wydaniu rzeczy – od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i znajduje się pod adresem: www.domy.kunkiewicz.eu/reklamacje-i-zwroty. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem albo wysłać w formie mailowej na adres domy@kunkiewicz.eu. 
 2. PRACOWNIA prześle niezwłocznie do konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na konto bankowe konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli jednak PRACOWNIA nie zaproponował odbioru rzeczy bezpośrednio od konsumenta, zwrot może być wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają konsumenta.
 5. Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że PRACOWNIA zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. PRACOWNIA informuje, że ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. 2014 poz. 827) o prawach konsumenta, w szczególności zaś w art. 38 tej ustawy.
 7. PRACOWNIA, niezależnie od innych uprawnień wynikających z zawartej z konsumentem umowy lub przepisów prawa, gdy konsument będący konsumentem nie skorzysta z prawa odstąpienia, umożliwia konsumentowi, który kupił bezpośrednio od niego projekt katalogowy, w ramach zawartej umowy, odpłatną usługę polegającą na jednokrotnej wymianie zamówionego projektu katalogowego na inny, które to prawo konsument może zrealizować,  także po upływie 14 dniowego terminu  na odstąpienie od umowy, w każdym razie nie później niż do 90 dni od daty zakupu (objęcie w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik pierwotnie zakupionego projektu). Koszt usługi wymiany wynosi 246 zł brutto, a przy wymianie na droższy projekt konsument dopłaca różnicę. W przypadku usługi polegającej na wymianie projektu droższego na projekt tańszy, różnica nie jest konsumentowi zwracana – stanowi to dodatkowy koszt usługi. Powyższe zmiany nie będą oznaczały rozwiązania zawartej dotychczas pomiędzy stronami umowy, a jedynie traktowane będą jako aneks do tej umowy.
 8. Korzystający z prawa do odstąpienia od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W związku z tym PRACOWNIA informuje swoich klientów, iż kupując dokumentację/projekt, przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy mają prawo zapoznać się z jego zawartością i treścią, jednakże bez naruszenia jego struktury i integralności. W szczególności zabronione jest rozszywanie dokumentacji/projektu, wydzieranie z niego kartek, czynienie na nich jakichkolwiek adnotacji, wzmianek lub skreśleń, pozostawianie sobie w razie odstąpienia jakiejkolwiek części dokumentacji. W przypadku, gdy zwracana dokumentacja/projekt posiada wady lub uszkodzenia, odstępujący w szczególności zostanie obciążony kosztami ich usunięcia, a jeśli wady są tego rodzaju, że zwrócony egzemplarz dokumentacji/projektu nie nadaje się do jego dalszej sprzedaży – kosztami wykonania nowego egzemplarza dokumentacji/projektu. 
 9. Wykonanie przez kupującego kopii produktu jest legalne i może nastąpić wyłącznie do czasu odstąpienia od umowy, na potrzeby osobiste, o ile jest to niezbędne do korzystania z jego oryginału i tylko o tyle, o ile jednocześnie kopiujący jest właścicielem legalnie nabytego egzemplarza produktu. W przypadku odstąpienia od umowy, odstępujący traci prawo do jego używania w jakiejkolwiek formie, w tym kopiowania, używania kopii, (nawet sporządzonych przed odstąpieniem). Postępowanie wbrew powyższym zasadom stanowi naruszenie przepisów ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83), i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną i karną, a tu wynikającą z Art. 115 ust. 3 i Art. 117 ust. 1, z których czyny zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu ust. 1 – 9 stosuje się także w stosunku do przedsiębiorcy- konsumenta, w odniesieniu do umów zawartych od dnia 01.01.2021 r. 

§ 8. REKLAMACJE

 1. Klient jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem serwisu.
 2. Reklamacje powinny być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące produktów określonych w Regulaminie należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym skierowanym na następujący adres Pracownia Projektowa KUNKIEWICZ ARCHITEKCI Mateusz Kunkiewicz, Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin lub mailowo na adres: domy@kunkiewicz.eu
 4. Za dzień wniesienia reklamacji, od którego liczony jest termin na jej rozpatrzenie, przyjmuje się dzień wpływu do PRACOWNI listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)    oznaczenie klienta;

b)    określenie przedmiotu reklamacji;

c)    przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.

 1. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku klient zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące płatności należy wysłać listem poleconym lub wysłać w formie mailowej na adres poczty elektronicznej: domy@kunkiewicz.eu.
 3. Reklamacje rozpatruje PRACOWNIA.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji PRACOWNIA poinformuje konsumenta w piśmie zawierającym stanowisko PRACOWNI w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań konsumenta, a w razie braku takich zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wskazanej w piśmie skierowanym do Usługobiorcy informującym o nieuznaniu wniesionej reklamacji. 
 7. Powyższe zapisy nie uchybiają prawu nabywcy do zgłoszenia wad zakupionego towaru lub usługi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś Kodeksu Cywilnego.
 8. Odnośnie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem serwisu, zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego PRACOWNI na adres e-mail domy@kunkiewicz.eu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez PRACOWNIĘ w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. PRACOWNIA zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa, lub dotyczą w istocie usług świadczonych przez osoby trzecie.
 9. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
 10. Ponadto PRACOWNIA informuje, że konsument/przedsiębiorca – konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji można znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych). Sprzedawca informuje, że podane przez klienta dane osobowe w formularzu
  zamówienia będą przetwarzane przez administratora danych osobowych którym jest PRACOWNIA.
 2. Dane osobowe konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu zbierane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane drogą mailową.
 3. Dane mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat od wyrażenia zgody lub do cofnięcia udzielonej
  zgody lub wysunięcia żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.
 4. Osobie, która podała dane przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskanie informacji, w
  szczególności w zakresie: sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych; sprostowania
  oraz uzupełnienia, usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania, wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie
  ochrony danych osobowych oraz prawo cofnięcia w każdym momencie wyrażonej zgody na
  przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia na towar lub usługę znajdującą się w serwisie www.domy.kunkiewicz.eu oznacza, że konsument akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. W szczególności w przypadku składania zamówienia w jakiejkolwiek formie, warunkiem jego złożenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
 3. Serwis i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich PRACOWNI i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania serwisu lub produktów, kopiowanie materiałów zawartych w serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.
 4. Regulamin oraz umowy sprzedaży i o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronie serwisu.
 7. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach serwisu i nie mają mocy wstecznej.
 8. W przypadku umów sprzedaży świadczonej przez serwis, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 17.02.2022.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystając ze Serwisu zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych
  i wypełnienie formularza (np. składając zamówienie). Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mateusz Kunkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KUNKIEWICZ ARCHITEKCI Mateusz Kunkiewicz z siedzibą w Lublinie (53-238) przy ul. Krakowskie Przedmieście 53, NIP: 7122696064, Regon: 060200784
 3. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu złożenie zamówienia oraz realizację Umowy zgodnie z Regulaminem Serwisu, a także przesłanie odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz kontaktowy.
 4. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
 1. złożenia i obsługi zamówienia oraz realizację Umowy zgodnie z Regulaminem Serwisu internetowego,
 2. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

§ 2. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji zamówienia i udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

§ 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych w związku z obsługą zamówienia i realizacją Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”).
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.

§ 5. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Sprzedawca przetwarza Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 1. imię i nazwisko Klienta,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), 
 4. numer telefonu, 
 5. adres e-mail.
 6. pliki „cookies”

§ 6. POLITYKA „COOKIES” I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Sprzedawcy, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .
 2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony. 
 3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione. 
 4. Wchodząc na stronę www.domy.kunkiewicz.eu pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Sprzedawcę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Sprzedawcy. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.
 5. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
 1. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony i utrzymania połączenia z Serwerem;
 2. cookies pamiętające ustawienia strony (na Twoje życzenie);
 3. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. 
 1. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 2. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

BIURO LUBLIN
ul. Krakowskie Przedmieście 53
e-mail: domy@kunkiewicz.eu